Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Wody Polskie

0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chtonnych z kręgww betonowych, na dziatce nr 688/1, obręb Głużek, gm. Wisniewo, pow. mtawski

Obwieszczenie w/s S7 zadanie I

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie wiaduktu nad trasą kolejową E-65 oraz nad planowaną Zachodnią Obwodnicą Mławy.

Decyzja o odmowie wydania zgody dla wniosku MAZWIR Sp. z o.o

Wójt Gminy Wiśniewo odmawia wydania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urząd Gminy zawiadamia że zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji trzech kurników do chowu kur hodowlanych-stada rodzicielskiego w systemie sciółkowym w ilości 52476 szt. (209,9) w obrębie...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urzad Gminy zawiadamia ze zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zwiększenie obsady fermy drobiu Bogurzynek na działce 569-3

Urząd Gminy zwraca się z prosbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko d1a przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodow1i stada rodzicie1skiego kur mięsnych w systemie sciółkowym polegająca na zwiększeniu obsady z łącznej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia 6 listopada 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL/Z00.420.66.2018.EU/ mko.18, odmowił stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.jSz.25, Zminającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r.,...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s S7 zadanie II

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S 10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie II