Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa Zachodnia obwodnica Mławy

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Oz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6Zn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych

Przebudowa kompleksu fermy kur reprodukcyjnych znajdujących się na działce nr ew.569/4w Bogurzynku, gmina Wiśniewo i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 szt./cykl.

Obwieszczenie Wody Polskie Stara Otocznia

Zarząd Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnoscią innego podmiotu, ścieków przemysłowych...

Obwieszczenie - budowa zachodniej obwodnicy Mławy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego