Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wody Polskie

do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego R-W) oczyszczonych sciek6w z oczyszczalni w m. Kosiny Stare gm. Wisniewo udzielonych decyzjCl Starosty Mtawskiego z dnia 20 maja 2009 r. 0 znaku RS.6223-12/2009 oraz udzielenia...

Zawieszenie postępowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Pan Grzegorz Gadomski zam. Stara Otocznia 53,06-521 Wiśniewo pismem z dnia 12.04.2019 r. wniosi o zawieszenie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art.98 § 1 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądane postypowanie to zostalo wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu...

Zawiadomienie

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płonsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie II"" zachodzi konieczność zamieszczenia w dniu 20 marca 2019 r., zawiadomienia w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszen urzędu i na stronie internetowej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Żurominek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Żurominek" położonego na działkach nr ew. 238, 239, 240, 241,242,274, 275,276/2,277,278,357 w Żurominku, gm. Wiśniewo"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Żurominek I

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Żurominek I" położonego na działkach nr ew. 551,552 w Żurominku, gm. Wiśniewo"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Stara Otocznia

22 stycznia 2019 roku wpłynął do Wójta Gminy Wiśniewo wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Stara Otocznia I" położonego na działkach nr. ew. 63,64,65 w Starej

Obwiszczenie o kopalni kryszywa w Kosinach Bartosowych

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kosiny Bartosowe I" położonego na działkach nr ew. 59,60,61 w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"

Obwieszczenie w sprawie budowy S7

Obwieszczenie sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I", zachodzi konieczność zamieszczenia w dniu 7 stycznia 2019 r., zawiadomienia w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie intemetowej BIP urzędu...

Decyzja w sprawie instalacji NOVAGO.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"