Komunikaty (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

Wojewoda Mazowiecki w dniu 4 września 2020 r. wydał postanowienie Nr 101 0/SAAB/2020, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie wiaduktu nad trasą...

Obwieszczenie o wprowadzanie scieków przemysłowych Koźlakiewicz

O wszczęciu, na wniosek Pani Urszuli Koźlakiewicz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na Fermie drobiu w m. Wojnówka, gm. Wiśniewo, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych...

Decyazja Starosty Mławskiego

O ustaleniu uprawnien do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogurzyn.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniewo

O wyłożeniu do publicznego wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa Zachodnia obwodnica Mławy

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Oz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6Zn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych

Przebudowa kompleksu fermy kur reprodukcyjnych znajdujących się na działce nr ew.569/4w Bogurzynku, gmina Wiśniewo i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 szt./cykl.

Obwieszczenie Wody Polskie Stara Otocznia

Zarząd Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnoscią innego podmiotu, ścieków przemysłowych...

Obwieszczenie - budowa zachodniej obwodnicy Mławy

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego