Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 24 kumików do sciółkowego chowu drobiu.

Decyzja

Decyzja środowiskowa uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady początkowej brojlerów z 288000 szt.lcykl na 389 760 szt./cyk w fermie zlokalizowanej w m-ci Głużek

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Obwieszczenie - Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne

Obwieszczenie - Ferma Drobiu Kosiny Kapiczne

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Ferma drobiu Głużek

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Ferma drobiu Głużek

Odpowiedź na pismo SKO w Ciechanowie

Odpowiedź na pismo SKO w Ciechanowie.

Uzupełnienie raportu OOŚ

Uzupełnienie raportu o budowie i eksploatacji 24 kumików w miejscowosci Kosiny Kapiczne.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.09.2014...