Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwiszczenie o kopalni kryszywa w Kosinach Bartosowych

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kosiny Bartosowe I" położonego na działkach nr ew. 59,60,61 w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"

Obwieszczenie w sprawie budowy S7

Obwieszczenie sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I", zachodzi konieczność zamieszczenia w dniu 7 stycznia 2019 r., zawiadomienia w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie intemetowej BIP urzędu...

Decyzja w sprawie instalacji NOVAGO.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"

Obwieszczenie Wody Polskie

Dyrektor zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych znajdujących się na terenie Zakładu Fermy Koźlakiewicz Sp. J., Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo.

Obwieszczenie

Dyrektor Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomosci informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw zlokalizowanej na działce 330/1 obręb Wiśniewo.