Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia.

Zawiadomienie GDOŚ

Zawiadomienie o rozbudowie drogi krajowej Nr 7.

Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodowli drobiu na działce ewidencyjnej nr 569/2 obręb Bogurzynek, gm. Wiśniewo, powiat mławski.

Zawiadomienie droga Nr S7

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r., znak: DOOS-WDS/ZIL/Z00.420.66.2018.EU/mko.9, podjął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia 18 Kwietnia 2017 r.

Komunikat dla rolników- Susza!!

Komunikat dla rolników – Susza !!!! W związku z potwierdzeniem przez System monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Wiśniewo , Wójt Gminy Wiśniewo informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wiśniewo.

Zawiadomienie droga S7

Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału. społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wody Polskie

do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego R-W) oczyszczonych sciek6w z oczyszczalni w m. Kosiny Stare gm. Wisniewo udzielonych decyzjCl Starosty Mtawskiego z dnia 20 maja 2009 r. 0 znaku RS.6223-12/2009 oraz udzielenia...