Prawo miejscowe

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

W sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, w roku szkolnym 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo.

Uchwała Nr XVI/77/2020

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Uchwała Nr XVI/76/2020

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/75/2020

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XV/74/2020

W sprawie ustalenia szczegółwych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych, ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stale miejsce zameldowania...

Uchwała Nr XV/73/2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.