Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych znajduje się w Mławie: Argo-Film Zakład nr 14 ul. Sadowa 14 06-500 Mława tel.: 023 654 41 02 Zwracamy się z prośbą o oddawanie tam niepotrzebnego sprzętu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Rozbudowa budynku biurowego w Wiśniewie”..

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa budynku biurowego w Wiśniewie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniewo RBGK – 7624/19/07 Wiśniewo, dnia 17.09.2007r. Wójt Gminy Wiśniewo działając na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165, 170/2, 171/3, 173/2, 176/1 oraz w miejscowości Bogurzynek na działkach nr 308, 474”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie.

Informacja o wymianie dowodów osobistych

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje mieszkańców Gminy o obowiązku wymiany książeczkowych Dowodów osobistych, których ważnoś upływa z dniem31 grudnia 2007 roku -------------------------------

Unieważnienie postępowania

Gmina Wiśniewo zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr 341/5/07 na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165, 170/2, 171/3, 173/2, 176/1 oraz w miejscowości Bogurzynek na działkach 308, 474.

Zawiadomienie

Wiśniewo,dn.02.07.2007 r. wg rozdzielnika 7322-1/07 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę ...

D E C Y Z J A ŚRODOWISKOWA

u s t a l a m środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków do odchowu kur niosek /do 15 tygodnia/ w miejscowości Stare Kosiny na działce nr ewid. 33/11, gm. Wiśniewo pow. Mławski, woj. Mazowieckie na następujących warunkach: -------------------------------