Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie droga Nr S7

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r., znak: DOOS-WDS/ZIL/Z00.420.66.2018.EU/mko.9, podjął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia 18 Kwietnia 2017 r.

Komunikat dla rolników- Susza!!

Komunikat dla rolników – Susza !!!! W związku z potwierdzeniem przez System monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Wiśniewo , Wójt Gminy Wiśniewo informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wiśniewo.

Zawiadomienie droga S7

Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału. społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wody Polskie

do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego R-W) oczyszczonych sciek6w z oczyszczalni w m. Kosiny Stare gm. Wisniewo udzielonych decyzjCl Starosty Mtawskiego z dnia 20 maja 2009 r. 0 znaku RS.6223-12/2009 oraz udzielenia...

Zawieszenie postępowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Pan Grzegorz Gadomski zam. Stara Otocznia 53,06-521 Wiśniewo pismem z dnia 12.04.2019 r. wniosi o zawieszenie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art.98 § 1 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądane postypowanie to zostalo wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu...

Zawiadomienie

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płonsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie II"" zachodzi konieczność zamieszczenia w dniu 20 marca 2019 r., zawiadomienia w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszen urzędu i na stronie internetowej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Żurominek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Żurominek" położonego na działkach nr ew. 238, 239, 240, 241,242,274, 275,276/2,277,278,357 w Żurominku, gm. Wiśniewo"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Żurominek I

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Żurominek I" położonego na działkach nr ew. 551,552 w Żurominku, gm. Wiśniewo"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Stara Otocznia

22 stycznia 2019 roku wpłynął do Wójta Gminy Wiśniewo wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Stara Otocznia I" położonego na działkach nr. ew. 63,64,65 w Starej