Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Wiśniewie zwraca się z prośbą oopinię dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek.

Zawiadomienie-Kowalewo

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sció

Zawiadomienie-Kowalewo

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sció

Zawiadomienie

Urząd Gminy zawiadamia o prośbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajątcego na budowie i eksploatacji instalacji chowu drobiu-brojlera kurzego w systemie sciółkowym w ilości 39800 szt./instalację/ cykl tj. 238800 szt./rok w miejscowości Kowalewo, gm. Wiśniewo na działce nr Ew.680/2.

Decyzja Podkrajewo-Kowalewo

Decyzja w sprawie uwarunkowań środowiskowych w sprawie kurników Podkrajewo-Kowalewo

Postanowienie

Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla palowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej " Wiśniewo1" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek gm. Wiśniewo.

Zakończenie postępowania administracyjnego

zakonczono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu chowu drobiu brojlerów kurzych w systemie sciółkowym w ilości 403 730 szt./inst

Decyzja

Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji odchowu drobiu-kur reprodukcyjnych 39600 sztuk/cykl na działkach nr Ew. 706/13 i 706/15 w miejscowości Kowalewo, gmina Wiśniewo, pow

Wszczęcie postępowania

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji&