Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja kurniki w Kowalewie

Urząd Gminy w Wiśniewie zwraca się z prośbą o opinię dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji odchowu drobiu-kur reprodukcyjnych 39600 szt.lcykl w miejscowości Kowalewo.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.

Rozbudowa instalacji Kosiny Bartosowe

Rozbudowa instalacji Kosiny Bartosowe

Obwieszczenie

Wójt Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiad

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej w Starej Otoczni

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0-107,00 do km 1-387,00 gm. Wiśniewo.

Postanowienie

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0-107,00 do km 1-387,00 gm. Wiśniewo.