Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi w Starej Otoczni

Prośba o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzupełnienie raportu - Podkrajewo

Urząd Gminy w Wiśniewie przesyła uzupełnienie raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 7 kurników do ściółkowego chowu drobiu-brojlera kurzego w miejscowości Podkrajewo.

Wybór najlepszej oferty

Wybrano najlepsza ofertę na odbiór odpadów komunalnych w UG Wiśniewo.

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia społęczeństwo, że w dniu 24 lutego 2015 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/70/2015, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Wiśniewo, z dnia 31 grudnia 2015 roku, znak:...

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wiśniewo - etap III

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wiśniewo - etap III

Prośba o uzgodnienie warunków wykorzystania istniejących dwóch hal: techniczno - transportowej i przemysłowej instalacji mechanicznego rozdrabniania odpadów

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwraca się z prośba o uzgodnienie warunków wykorzystania istniejących dwóch hal: techniczno - transportowej...

Odwołanie do SKO

Stosownie do art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.) przesyłam w załączeniu odwołanie Pani Zofii Koźlakiewicz zam. Kunki 2

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

„Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo – etap II ”

Decyzja

Decyzja odmowna na wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 24 kurnikow do sciółkowego chowu drobiu w miejscowości Kosiny Kapiczne.