Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budo

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Kowalewo

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydani

Budowa elektrowni wiatrowej w m. Głużek

Prośba o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej " Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek, gmina Wiśniewo.

Odpowiedź NOWAGO

Urząd Gminy w Wiśniewie przesyła uzupełnienie raportu ooś dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i modemizacji instalacji do rnechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Kosiny Bartosowe na działkach o nr Ew. 7115 i 7117.

Zawiadomienie Kowalewo - Podkrajewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu chowu drobiu -brojlerów kurzych w systemie sciółkowym w ilosci 403 730 szt./instalację/ cykl tj. 1614,9 DJP w obrębie Fermy Drobiu w miejscowosci Kowalewo, gm. Wisniewo na działkach nr Ew.185,186,187,188.

Zawiadomienie - Kurniki Kowalewo

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.02.2015...