Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art.75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Wiśniewo

W załączeniu wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Wiśniewo

Obwieszczenie

W sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia dwupoziomowego skrzyżowania drogi z linią kolejową - wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Wyszyny Kościelne - Trzcianka

DECYZJA

Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego kat.C1 w miejscowości Kosiny Bartosowe na działce nr ew. 71/1 gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Decyzja środowiskowa

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do odchowu drobiu (dobudowa dwóch kurników o obsadzie 28 000 sztuk/cykl produkcyjny),o łącznej obsadzie fermy 122 000 sztuk (488 DJP) na działce nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gmina Wiśniewo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej Pe wsi Stare Kosin

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi