Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr 341/2/10 na Przebudowa chodników w miejscowościach: Kowalewo, Bogurzynek, Bogurzyn, Głużek jako najkorzystniejszą ofertę cenową wybrano ofertę firmy Zakład Budownictwa Usługowo – Handlowego PASIKONIK Michał Jaskólski 06-400 Ciechan&o

Informacja dotycząca wyników konkursu ofert : Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Wiśniewo

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Wiśniewo

Zagospodarowanie placów gminnych, budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej – II etap w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach Gminy Wiśniewo” - zawiadomienie o wyborze oferty

Zagospodarowanie placów gminnych, budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej – II etap w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach Gminy Wiśniewo” - zawiadomienie o wyborze oferty

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Wiśniewo.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wiśniewo uzyskała dotację i przeznacza na realizację niżej określonych usług.

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Wiśniewie, dz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zagospodarowanie placu gminnego w Wiśniewie – I etap projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach gminy Wiśniewo”"

DECYZJA

Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ściółkowego

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na postawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo