Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 33/2019

Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie: zestawu hydrualicznego.

Zarządzenie Nr 32/2019

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału Gminy Wiśniewo w nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wiśniewo, w obrębie 0008 Kowalewo, oznaczonej jako działka nr. 320 0 pow. 2,59 ha.

Zarządzenie Nr 31/2019

Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 30/2019

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 29/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 28/2019

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z zajmowanego stanowiska.

Zarządzenie Nr 27/2019

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r.

Zarządzenie Nr 26/2019

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 25/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 24/2019

W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.