Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr III/16/2018

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do swiadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i Żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/15/2018

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyeh oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Uchwała Nr III/14/2018

W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczoego i o wolontariacie w roku 2019.

Uchwała Nr III/13/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Uchwała Nr III/12/2018

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr III/11/2018

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 11/2019

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2019

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Zarządzenie Nr 9/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 8/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.