Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/41/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VIII/40/2019

W sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr VIII/39/2019

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr VIII/38/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 21/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 20/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.

Zarządzenie Nr 19/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Uchwała Nr VII/37/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VII/36/2019

Zmieniająca uchwałę Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VI/35/2019

Zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.