Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr IV/26/2019

W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/25/2019

W sprawie Regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/24/2019

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniewo na lata 2019-2021.

Uchwała Nr IV/23/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IV/22/2019

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr IV/21/2019

Zmieniająca uchwatę w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr IV/20/2019

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr III/19/2018

W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr III/18/2018

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/17/2018

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Wiśniewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.