Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/87/2020

W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2020".

Uchwała Nr XVIII/86/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/85/2020

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/84/2020

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVII/83/2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XVII/82/2020

W sprawie wskazania uczniom klas VI realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII-VIII.

Uchwała Nr XVII/81/2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wiśniewo na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XVII/80/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

W sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.