Prawo miejscowe (2016)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/86/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/85/16

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XVIII/84/16

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Uchwała Nr XVIII/83/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Uchwała Nr XVII/82/16

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XVII/81/16

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniewo na lata 2016-2018.

Uchwała Nr XVII/80/16

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiśniewo na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XVII/79/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Uchwała Nr XVII/78/16

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XVII/77/16

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfy za odprowadzanie ściekow na terenie Gminy Wiśniewo.