Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/67/2019

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XIV/66/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr XIV/65/2019

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 47/2019

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wiśniewo zasad (polityki) rachunkowości stosowanej przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu...

Zarządzenie Nr 46/2019

W sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 44/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 43a/2019

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 43/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr XIII/64/2019

W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.