Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXX/131/17

W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Uchwała Nr XXX/130/17

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/129/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/128/17

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

UCHWAŁA Nr XXVIII/127/17

W sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.

UCHWAŁA Nr XXVIII/126/17

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/17

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo na usuwanie skutków nawałnicy.

UCHWAŁA Nr XXVIII/124/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXVII/123/17

W sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.

UCHWAŁA Nr XXVII/122/17

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami".