Urząd Gminy Wiśniewo

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo obejmującej fragment wsi Modła, Stara Otocznia i Nowa Otocznia.

O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo obejmującej fragment wsi Modła, Stara Otocznia i Nowa Otocznia.


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz. 717/ oraz Uchwały Rady Gminy w Wiśniewie Nr XIX/110/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmian „Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo, obejmującego obszar 150,382 ha , w dniach od 21 kwietnia 2005 roku do 20 maja 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 6 w godz. 8 - 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo odbędzie się w dniu 20 maja 2005 roku od godz. 12 – 15.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo, obejmującego fragment wsi Modła, Stara Otocznia i Nowa Otocznia, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiśniewo z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2005 roku.

Podpisał Wójt Gminy Wiśniewo
mgr Zbigniew Kleniewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 3002
05 marca 2008 00:35 Jacek Wiącek - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl