Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniewie z dnia 22 października 2010 roku

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące "Przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia na terenie gminy Wiśniewo.

Decyzja środowiskowa - 6 kurników w Starych Kosinach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a tak

Informacja

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.