Urząd Gminy Wiśniewo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Kowalewo, Bogurzynek, Bogurzyn, Głużek, Wiśniewo, Nowa Otocznia przy drogach powiatowych i gminnych na terenie gminy Wiśniewo

Or.341/1/09

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

Przebudowa  chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Kowalewo, Bogurzynek, Bogurzyn, Głużek, Wiśniewo, Nowa Otocznia przy drogach powiatowych i gminnych na terenie gminy Wiśniewo.

 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przebudowa  chodników położonych w miejscowościach: Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Kowalewo, Bogurzynek, Bogurzyn, Głużek, Wiśniewo, Nowa Otocznia przy drogach powiatowych i gminnych na terenie gminy Wiśniewo.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

pok. Nr 5 w godz. 8.00 – 14.00

 

3. Osoba upoważniona do kontaktów:

Zbigniew Kleniewski  - w sprawie zakresu robót

Wojciech Szcześniak – w sprawie procedury przetargowej

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (023 655 72 27) lub droga elektroniczna (poczta elektroniczną) e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl.  .

 

4. Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/

 

5. Oferty należy składać do dnia 09.02.2009  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521śniewo pok. Nr15 (sekretariat)

 

6. Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 10.15 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521śniewo pok. Nr 10

 

7. Termin wykonania zamówienia   do 30.06.2009r.

8. Kryterium wyboru wykonawcy:

Cena 100% (najniższa cena)

 

9. Wykonawca nie wnosi wadium.

 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

11. Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających.

 

12. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (dla poszczególnych miejscowości).

 

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

15. Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

16. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 Wiśniewo 15.01.2009 r.

Data wytworzenia dokumentu: 15.01.2009r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Szcześniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2009 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 4232
16 lutego 2009 08:12 Piotr Ronkiewicz - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2009 08:56 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2009 08:55 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl