Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08

Wiśniewo, dnia 31.07.2008 r.

Urząd Gminy

06-521 Wiśniewo

 

 

nr postępowania: Or.341/2-15/08

 

 

                                                                                      

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

 

Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr ZP  Or.341/2/08 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”.

Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu obarczenia postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wśród wymaganych dokumentów nie wymieniała dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków i jej szczegółowych elementów, jak certyfikatów, (aprobaty techniczne, opinie techniczne, atesty higieniczne itp. dopuszczających do użytku i dających gwarancje odbioru technicznego, a także rysunków umożliwiających wykonanie samodzielnie przez inwestora wykopów do montażu.  W/w brak SIWZ spowodował, że złożona przez oferentów dokumentacja nie pozwalała zamawiającemu na ocenę, czy konkretna oferta daje gwarancje dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytku i odbioru technicznego. Zamawiający ponadto na podstawie żądanej dokumentacji mógł nie mieć wiedzy bądź też wiedzę ograniczoną, co do rodzaju i sposobu wykonania przez siebie wykopów do montażu oczyszczalni.

     Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Na decyzję o unieważnieniu postępowania przysługuje protest, który należy wnieść bezpośrednio do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie go.

 

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                Zbigniew Kleniewski

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2008r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Szcześniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2008 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 3553
01 sierpnia 2008 08:02 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2008 08:01 Jacek Wiącek - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl