Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego(Urząd Gminy w Wiśniewie). Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizacje – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Wiśniewo. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Wójt Gminy Wiśniewo podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera z organizacją umowę o poznanie dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

 

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadzi dwa dodatkowe ograniczenia:

    łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tyś. zł,

    wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( kwota zaplanowana w 2019 r. wynosi 10 000,00 zł, czyli 10 000,00 x20 % = 2 000,00 zł)

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2019 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Rejniak
Ilość wyświetleń: 103
17 lipca 2019 08:29 (Iwona Rejniak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2019 08:27 (Iwona Rejniak) - Dodanie załącznika [oferta_ngo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2019 08:26 (Iwona Rejniak) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)