Komunikaty

Wybierz rok

Przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych

Przebudowa kompleksu fermy kur reprodukcyjnych znajdujących się na działce nr ew.569/4w Bogurzynku, gmina Wiśniewo i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 szt./cykl.

Obwieszczenie Wody Polskie Stara Otocznia

Zarząd Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnoscią innego podmiotu, ścieków przemysłowych...

Obwieszczenie w/s S7 zadanie I

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie wiaduktu nad trasą kolejową E-65 oraz nad planowaną Zachodnią Obwodnicą Mławy.

Decyzja o odmowie wydania zgody dla wniosku MAZWIR Sp. z o.o

Wójt Gminy Wiśniewo odmawia wydania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urząd Gminy zawiadamia że zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji trzech kurników do chowu kur hodowlanych-stada rodzicielskiego w systemie sciółkowym w ilości 52476 szt. (209,9) w obrębie...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urzad Gminy zawiadamia ze zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zwiększenie obsady fermy drobiu Bogurzynek na działce 569-3

Urząd Gminy zwraca się z prosbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko d1a przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodow1i stada rodzicie1skiego kur mięsnych w systemie sciółkowym polegająca na zwiększeniu obsady z łącznej...

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 759,04 zł

Zwiększenie obsady fermy drobiu Bogurzynek na działce 569/4

Urząd Gminy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur mięsnych w systemie sciółkowym polegająca na zwiększeniu obsady z łącznej...