Komunikaty

Wybierz rok

Komunikat dla rolników- Susza!!

Komunikat dla rolników – Susza !!!! W związku z potwierdzeniem przez System monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Wiśniewo , Wójt Gminy Wiśniewo informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Wiśniewo.

Zawieszenie postępowania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Pan Grzegorz Gadomski zam. Stara Otocznia 53,06-521 Wiśniewo pismem z dnia 12.04.2019 r. wniosi o zawieszenie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art.98 § 1 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądane postypowanie to zostalo wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kopalnia Kruszywa Stara Otocznia

22 stycznia 2019 roku wpłynął do Wójta Gminy Wiśniewo wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Stara Otocznia I" położonego na działkach nr. ew. 63,64,65 w Starej

Obwiszczenie o kopalni kryszywa w Kosinach Bartosowych

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Kosiny Bartosowe I" położonego na działkach nr ew. 59,60,61 w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"

Decyzja w sprawie instalacji NOVAGO.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo"

Zawiadomienie

Wójt UG Wiśniewo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV.

Odbiór azbestu

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby

Lasy - plan urządzania

UWAGA!!! Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art. 21 ust.4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.07.2017 r. w ww. Urzędzie w pokoju nr 7 wyłożone zostaną projekty uproszczonych planów urządzania lasu.