Urząd Gminy Wiśniewo

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

REFERENTA W URZĘDZIE GMINY

Urząd Gminy Wiśniewo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA W URZĘDZIE GMINY

1.           Wymagania niezbędne:

a.           wykształcenie wyższe (ekonomia, bankowość) ,

b.           znajomość zasad księgowości,

c.           znajomość programów: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer,

d.          umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

e.           umiejętność dobrej komunikacji oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

2.           Wymagania dodatkowe:

a.           doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b.           doświadczenie w pracy na terenie wiejskim,

c.           znajomość gminy Wiśniewo.

3.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.           obsługa podatku od środków transportu,

b.           wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

c.           ewidencja mienia komunalnego,

d.           obsługa księgowa Straży Gminnej.

 

4.           Wymagane dokumenty:

a.           CV,

b.           list motywacyjny,

c.           dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d.           świadectwa pracy,

e.           kwestionariusz osobowy,

f.            oświadczenie o niekaralności,

g.           inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: ugwisniewo@bazagmin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENTA W URZĘDZIE GMINY w terminie do dnia 9 lipca 2008 roku do godz. 1500, decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniewo (www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 – z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 – z późniejszymi zmianami).

 

Uwaga!!!

Prawdopodobne zatrudnienie na wyżej wymienione stanowisko w sierpniu 2008 roku.

Data wytworzenia dokumentu: 24.06.2008
Dokument wytworzony przez: Anna Żakiewicz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Żakiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2008 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 1701
11 lipca 2008 12:27 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
11 lipca 2008 12:27 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2008 12:23 Jacek Wiącek - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl