Urząd Gminy Wiśniewo

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie ogłasza nabór na stanowisko

pracy młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

 

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie ogłasza nabór na stanowisko pracy

młodszy bibliotekarz w GBP w Wiśniewie.

          

1.Wymagania niezbędne :

    - wykształcenie minimum średnie maturalne lub bibliotekarskie

    - oświadczenie o niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych

    - nienaganna opinia

    - dobry stan zdrowia

    - oświadczenie o chęci podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim

 

2.Wymagania dodatkowe :

    - obsługa komputera,

    - praca z oprogramowaniem Office, Internet i obsługa urządzeń biurowych

    - łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

 

3. Wymagane dokumenty:

    - CV

    - list motywacyjny

    - kserokopia świadectwa pracy

    - kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

    - kserokopia zaświadczeń o  ukończeniu kursów szkoleniowych

    - oryginał kwestionariusza osobowego

    - ewentualna opinia z poprzedniego miejsca pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie w zamkniętej kopercie  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy bibliotekarz w GBP w Wiśniewie” w terminie do 30.06.2008r. do godz.15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn.zm.).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wiśniewo (www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/)oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniewo.

Data wytworzenia dokumentu: 2008.06.09
Dokument wytworzony przez: Halina Kumińska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Kumińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2008 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 2922
03 lipca 2008 07:58 Piotr Ronkiewicz - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
03 lipca 2008 07:58 Piotr Ronkiewicz - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
03 lipca 2008 07:58 Piotr Ronkiewicz - Opublikowanie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl