Urząd Gminy Wiśniewo

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie

Wójt Gminy Wiśniewo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie

1)  Wymagania niezbędne:

zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2009r.  Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)głównym księgowym może być osoba, która:

a)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego i porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim Obszarze Gospodarczym,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa umyślne,

d)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

e)      spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada                 co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

f) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2)      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

b)      biegła znajomość komputera (Microsoft Word,  MS Exel), programów finansowo-księgowych  oraz Kadry i płace, Płatnik, bankowości elektronicznej,

c)      biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa podatkowego oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

d)      ogólna znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej,  na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania administracyjnego,

e)      umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych , zestawień, planów w oparciu               o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

f)       rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS – projekty systemowe i konkursowe,

g)      kreatywność, umiejętność  pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność planistycznego i analitycznego myślenia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

h)      preferowany staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

3)      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie obsługi księgowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

3)      prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników,

4)      przygotowywanie projektów budżetów ośrodka oraz planów finansowych,

5)      sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GOPS,

6)      prowadzenie  księgowości i  sprawozdawczości finansowej programów unijnych i innych programów rządowych,

7)      prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Ośrodka,

8)      sporządzanie sprawozdań do GUS,

 

4)      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      życiorys – CV

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie świadectw pracy,

5)      kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiśniewo – Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr3/07  Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 5 lutego 2007 roku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: ugwisniewo@bazagmin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego GOPS  w terminie do dnia 7 grudnia  2012 roku do godz. 1500, decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniewo (www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 – z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 – z późniejszymi zmianami).

 

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.

UWAGA !

Wójt Gminy Wiśniewo zapewnia uzupełnienie etatu w wymiarze ½ na stanowisku referenta w Urzędzie Gminy w Wiśniewie od dnia 01.06.2013 r. z następującym zakresem zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. prowadzenie analityki i syntetyki wydatków/ w zakresie obsługi  Straży Gminnej
  2. dekretacja dokumentów księgowych/ w zakresie obsługi Straży Gminnej
  3. sporządzanie  sprawozdań/ w  zakresie obsługi Straży Gminnej
  4. uzgadnianie wydatków inwestycyjnych/ w zakresie obsługi Straży Gminnej
  5. prowadzenie  księgowości i  sprawozdawczości budżetowej dotyczącej  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

 

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Perka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2012 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Perka
Ilość wyświetleń: 1265
26 listopada 2012 11:17 Iwona Perka - Dodanie załącznika [ogloszenie_gops.doc] do dokumentu.
26 listopada 2012 11:17 Iwona Perka - Usunięcie załącznika [ogloszenie_gops.doc] z dokumentu.
26 listopada 2012 11:17 Iwona Perka - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl