Przetargi

Zapytanie ofertowe- dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wiśniewo  10.12.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający:

Gmina Wiśniewo

Wiśniewo 86

06-521 Wiśniewo

NIP: 569-175-36-72

Tel 236557024

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniewo do Specjalnego  Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mławie

Dzienna trasa przejazdu: Bogurzynek, Bogurzyn, Podkrajewo, Wiśniewo , Modła, Mława.

Liczba dzieci- 6

Trasa przejazdu ok. 90km

W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej opieki nad uczniem.

 

  1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Przewoźnikiem może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą (w tym zobowiązana do przekazywania przychodów na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami) w zakresie przewozu osób.

Przewoźnik zobowiązany jest w okresie trwania umowy do:

a)       posiadania pojazdu osobowego  sprawnym technicznie, objętym ważnym ubezpieczeniem OC, AC i NW,

b)       zapewnienia pojazdu zastępczego, w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w pkt. 2a,

c)       zapewnienia kierowcy posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do kierowania pojazdami, o których mowa w kpt2 a, b,

d)       zapewnienia stałej opieki nad dzieckiem w czasie jego przewozu.

Wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy określi umowa stron.

 

  1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a)       aktualny opis właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

  1. Termin realizacji zamówienia, od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. (dni nauki szkolnej)
  2. Sposób i termin dostarczenia ofert zamawiającemu:

 

Ofertę (podpisaną przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim. Oferty składamy w zamkniętej kopercie z napisem „Przewóz dzieci niepełnosprawnych” do dnia 21 grudnia 2012 r. na adres Urząd Gminy w Wiśniewie Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo, pokój nr15

 

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najniższa cena brutto za1 km

 

  1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)       Nazwę i siedzibę podmiotu,

2)       NIP,

3)       opis przedmiotu zamówienia,

4)       oferowaną cenę brutto (w tym podatek VAT)

5)       załączniki (wymienione w punkcie 2)

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Perka
Ilość wyświetleń: 985
11 grudnia 2012 10:40 Iwona Perka - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_zalacznik_nr_12_21_08_20121.doc] do dokumentu.
11 grudnia 2012 10:40 Iwona Perka - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu.
11 grudnia 2012 10:33 Iwona Perka - Dodanie dokumentu.