Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/70/16

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2016".

Uchwała Nr XV/69/16

W sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz kandydatów na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych gimnazjow, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich...

Uchwała Nr XV/68/16

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2017 środkow stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XV/67/16

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/66/16

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Zarządzenie Nr 14/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 13/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 12/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 11/16

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiśniewie do składania zapotrzebowania na dotacje związane z realizacją zadań oraz do składania rozliczeń i sprawozdań i wykorzystania tych dotacji.

Zarządzenie Nr 10/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.