Wybierz rok

Uchwała Nr V/31/2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr V/30/2019

W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2019".

Uchwała Nr V/29/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr V/28/2019

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/27/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa.

Uchwała Nr IV/26/2019

W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/25/2019

W sprawie Regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/24/2019

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniewo na lata 2019-2021.

Uchwała Nr IV/23/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IV/22/2019

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.