Dane teleadresowe

Gmina Wiśniewo

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. mławski

Wiśniewo

Adres

Wiśniewo 86

06-521 Wiśniewo

NIP

569-175-36-72

REGON

130378539

Telefon

(4823) 6557025

Telefon

(4823) 6557054

Faks

(4823) 6557227

W liczbach

Obszar

99 km²

Liczba mieszkańców

5 218

Stanowiska

Wójt Gminy

Grzegorz Woźniak

Skarbnik gminy

Małgorzata Drążek

Informacje dodatkowe

NUMER KONTA BANKOWEGO:
BS w Ciechanowie Oddział w Mławie
56 8213 0008 2003 0400 3005 0001
W Urzędzie Gminy możliwa jest płatność Kartą lub telefonem

Godziny otwarcia

7.00 - 15.00

Numer SWIFT

GBWCPLPP

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiśniewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniewo.
2. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wiśniewo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Wiśniewo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Karolem Sienkiewicz Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wiśniewie za pomocą adresu iod.ks@wp.pl

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami .
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiśniewo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniewo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są nastę

PREZENTACJA PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY NA ŻYWO

Prezentacja Sesji Rady Gminy na żywo odbywać się będzie na portalu YOUTUBE.
Aby można było obejrzeć transmisje z sesji trzeba wejść na stronę www.yotube.com i wyszukać film Gmina Wiśniewo- sesja.

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący RG przyjmuje interesantów w każdy piątek w godz. 12.00-14.00

Nowy numer konta - obsługa odpadów komunalnych

Bardzo prosimy opłatę za odpady komunalne wpłacać na wyodrębniony rachunek o numerze 22 8213 0008 2003 0400 3005 0031
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Mławie

Utylizacja Foli i sznurków pochodzenia rolniczego

Uwaga Rolnicy Gminy Wiśniewo, w związku z uruchomieniem programu NFOŚiGW pn.: „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
Urząd Gminy zwraca się z prośbą o zgłaszanie ilości deklarowanych do odbioru: foli, siatek, sznurków i bigbagów.
Zgłoszeń można dokonać do dnia 29 listopada 2019 roku w pokoju nr 2 urzędu gminy oraz pod numerem tel. 236557024/25 w 31

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2008 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 420662
01 lipca 2020 08:22 (Piotr Ronkiewicz) - Usunięcie danych kontaktowych.
28 kwietnia 2020 10:00 (Iwona Rejniak) - Aktualizacja danych.
24 kwietnia 2020 07:34 (Iwona Rejniak) - Aktualizacja danych.